انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات:
جعفرحسینی:
شهیدحمیدرضاعسگری انسانی نمونه وبااخلاص بودوفرمانده مان شهیدسیاه پوش رابطه دوستانه ای داشت ودرگرهان فداکارونمونه بودخداوندخوبان راگلچین میکند
یکشنبه 22 بهمن 1396
+
0
-
1
ارسال