Thursday 30 November 2023
شورای معاونین فرهنگی
جلسه شورای معاونین فرهنگی

جلسه شورای معاونین فرهنگی


بنابر گزارش دریافتی برگزاری جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشکده های علوم پزشکی تهران در روز هشتم آبان ماه برگزار شد این جلسه راس ساعت 13:30 در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد وطی آن پیرامون مباحث


1. آخرین وضعیت حجاب و عفاف در دانشکده ها
2. وضعیت فرهنگی دانشکده ها
3. وضعیت بودجه فرهنگی
4. نقشه ی فرهنگی دانشگاه و راهبردهای مرتبط با آنها
5. نحوه ارتقاء اساتید به ازای شرکت درجلسات معاونت

بحث و تبادل نظر شد.که تصاویری از این جلسه در زیر ارائه شده است.
   2013/11/5 16:26

Post a comment:
submit
نظرات کاربران: