اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی
اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه در سال 95 تشکیل گردید
این جلسه که با حضور اقای دکتر پرویز معاون محترم فرهنگی ، اقای دکتر باقر زاده مدیر فرهنگی و معاونین محترم آقای دکتر ناطق پور، خانم دکتر رحیمی کیان،آقای دکترتوکلی بزاز ، آقای دکترعلیزاده و آقای دکترماهگلی،خانم دکتربرازنده،خانم دکترنجات بخش ،خانم دکتر برجعلی لو، آقای دکتر حسین زاده وخانم دکترمهری  تشکیل شد.
در این جلسه درباره اقدامات انجام شده در هریک از دانشکده ها بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد برنامه های مشترک و مشکلات آن و همچنین  اولویت های فرهنگی دانشکده ها در اختیار معاونت فرهنگی دانشگاه قرار گیرد.

عکس:سید حسین میری
گزارش: ایرجی


   1395/1/30 15:12     
  
تعداد بازدید :  330