محسن پرویز
محسن پرویز
پزشکی عمومی؛ علوم پزشکی شهید بهشتی (1372) / Ph-D فیزیولوژی پزشکی؛ علوم پزشکی تهران (1377)
علی اصغر باقرزاده
علی اصغر باقرزاده
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران / MPH اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران /متخصص بیماریهای عفونی
علی فصیحی
علی فصیحی

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران: