جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرایی برگزار شد
جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان برگزار شد
جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی :جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان  دستگاههای اجرایی مورخ10/09/93 در معاونت فرهنگی  با حضور حجت الاسلام غفاری- دکتر صدیقی- دکتر محقق-  دکترپرویز- دکترباقرزاده- دکتر رضایی- آقای قهستانی- آقای موسوی- آقای حسن پور-آقای میر صومعه- آقای افتخاری- خانم بیات- خانم نقی زاده- آقای اشتیاقی، برگزار شد.
 در  ابتدا دکتر باقرزاده راهبرد، اقدامات و برنامه های پیشنهادی را قرائت و حضار نظراتی مضاعف بربرنامه های مذکور مثل برگزاری کارگاههائی برای مدیران اجرایی دانشگاه به جهت آماه سازی آنها برای عملی کردن راهبردها و همچنین تشکیل گروههای تخصصی و نظرات بر حسن اجرای برنامه ها  برای هر قسمت پیشنهاد گردید.


   1393/9/12 10:29     
  
تعداد بازدید :  305