جلسه کمیته صیانت ازحریم امنیت و حقوق شهروندی برگزار شد
جلسه کمیته صیانت ازحریم امنیت و حقوق شهروندی برگزار شد
جلسه کمیته صیانت ازحریم امنیت و حقوق شهروندی برگزار شد

حاضرین این جلسه که دکتر تهرانی،دکتر صدیقی،دکترباقرزاده،آقای قهستانی،آقای اشتیاقی بودند به بررسی دستور العمل 12گانه حقوق شهروندی وتعیین ارتباط آن با واحدهای مختلف پرداختند.
پیشنهادات این جلسه:
1-درمدخل هرواحد فعالیتهای آن واحد اطلاع رسانی شود
2-هرکارشناسی که ارباب رجوع دار باید توسط آن ارباب رجوع قابل شناسائی بوده ومسئولیتهای اوقابل رویت باشد
3-مدیران واحدهای اجرائی اطلاع رسانی کنند که مراجعه کنندگان در صورتی که با مشکلی روبرو شدندبه اتاق شماره......ویا باتلفن شماره.....تماس حاصل نمایند
4-در هر واحدی حسب نیاز یک یا چند نفر مسئول پاسخگویی به مراجعه کنندگان وتلفن ها  باشند واسامی آنها به دفتر رسیدگی به شکایات اعلام شود
5-مسئولان واحدها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چگونگی رفتار همکاران خود را رصد کنندوبه هر نحو مقتضی بهترینها را تشویق کنند
6-همه نیروهای جدید الاستخدام به صورت انفرادی یا جمعی قبل از شروع به کار در کلاس های اخلاق حرفه ای شرکت کنند
7-فضای اختصاصی ارباب رجوع در واحدها به هر نحو که مقدور است تبدیل به فضای آموزشی شود(معرفی واحد –معرفی فرایندها-آموزشهای اخلاقی ورفتاری-آموزشهای بهداشتی .....)
8-ایجاد میز خدمت در واحدهای پر تردد
 
مصوبات این جلسه شامل تعیین5واحد مجزا به شرح زیر می باشد:

1-آسیب شناسی موانع صیانت وبازنگری مقررات وارائه پیشنهادات با مسئولیت (آقای قهستانی،دکتر فلاح ،دکتررضایی)
2- کشف تخلفات سازمان یافته وروانسازی رابطه کارکنان با ارباب رجوع وارائه پیشنهادات در رابطه با تشویق ورسیدگی به تخلفات با مسئولیتدکترصدیقی-دکترفلاح-دکترزراعتی ومهندس موسوی
3-بازرسی ونظارت دوره ایوارائه گزارش با مسئولیت دفتربازرسی ورسیدگی به شکایات
4- واحد فعالیتهای تبلیغی ،الگوپردازی،ترویج فرهنگ ورعایت حقوق شهروندی وتهیه بروشورهای لازمبا مسئولیت معاونت فرهنگی
5-واحد برگزارهمایش ها  با شرکت مدیران وکارکنان با موضوع صیانت از حقوق شهروندی رصد کردن جلسات ماهانه واحدها آموزش کارکنان ومدیران با مسئولیت معاونت فرهنگی
   1393/6/9 11:44     
  
تعداد بازدید :  384