بررگزاری کارگاه عرفانهای نوظهور /پائولو کوئیلو
کارگاه عرفانهای نوظهور /پائولو کوئیلو برگزار شد
کارگاه عرفانهای نوظهور /پائولو کوئیلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه در این کارگاه ابتدا دکتر عبدالهی به آشنایی مختصری در مورد بیوگرافی پائولوکوئيلو پرداخت و به کنکاش در مورد نظرات این نویسنده اشاره کرد.دکتر عبدالهی در ادامه وارد بحث های ظهور عرفان هایی جدید از نوشته های پائلو پرداخت و در مورد هر کدام از کتابها ی این نویسنده نظرات خود را ارائه داد.این صحبتها در مورد نوشته های عاشقانه و بی پروای پائلو و صحبت در مورد نظراتش در مورد نوشته های عاشقانه و وجود خداوند با ایجاد مناظره و پرسش و پاسخ بین اساتید شد واین کارگاه در ساعت 16 به پایان رسید .
   1393/4/21 11:06     
  
تعداد بازدید :  773