جلسه خرداد ماه شورای معاونین
جلسه خرداد ماه شورای معاونین
بسم الله الرحمن الرحيم
 
معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي تهران: جلسه خرداد ماه شوراي معاونين دانشجويي فرهنگي دانشكده هاي دانشگاه، با حضور مدير فرهنگي دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت فرهنگي دانشگاه: روز دوشنبه 5 خرداد جلسه اي با حضور دكتر باقر زاده مديريت فرهنگي و معاونين  دانشجويي فرهنگي دانشگاه جهت بررسي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاه در قالب ها و محيط هاي مختلف برگزار شد.
دكتر باقرزاده با تاكيد بر اين نكته كه شواري فرهنگي دانشكده ها در ايجاد بستر مناسب فعاليتهاي فرهنگي نقش بسزايي دارند، از معاونين خواست كه شوراهاي فرهنگي را  ايجاد و فعال نمايند. وي سپس با مطرح كردن كارگاههاي فرهنگي برگزار شده براي هيات علمي دانشگاه خواستار ارائه برنامه و انتقادات و پيشنهادات معاونين در اين خصوص شد.
نظر به اينكه كارگاههاي برگزار شده توسط معاونت فرهنگي متناسب با فضاي فرهنگي جامعه  و دانشگاه  و با تنوع فراوان و كيفيت بالا برگزار مي شوند معاونين فرهنگي دانشكده ها آنها را فرصت مناسبي براي ارتقاء فضاي فرهنگي دانشگاه دانسته و به ارائه نظر در پيشبرد و پربار تر كردن اين كارگاهها پرداختند.
برگزار شدن كارگاهها به صورت پنل و مناظره بين اساتيد خبره و مشهور در يك موضوع فرهنگي، برگزاري بخشي از اين كارگاهها به صورت مجازي، حضور اساتيد آموزش دهنده قبل از برگزاري  در جمع اعضاي  شوراي معاونين و بررسي موضوع و نحوه ارائه از مواردي بودند كه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در ادامه اين جلسه پويا بودن و فعاليت گروهي درون كارگاهي موضوعي بود كه همه اعضا بر آن توافق داشتند و برنامه هاي خود را در اين خصوص ارائه كردند.
جلسات شوراي معاونين دانشجويي فرهنگي دانشكده ها هر ماه يكبار برگزار مي شود.
 

   1393/3/13 10:52     
  
تعداد بازدید :  279