سومین دوره آموزشی فرهنگی ویژه اساتید
سومین دوره آموزشی فرهنگی ویژه اساتید

سومین دوره آموزشی فرهنگی ویژه اساتید

در این دوره آموزشی استاد سرشار در باب وضعیت فکری_فرهنگی نویسندگان و شعرای معاصر و قدیم مطالبی را ایراد کرد.
ایشان با انتقاد از ترویج آثار برخی نویسندگان به تشریح خطوط فکری مکاتب و اندیشه های این نویسندگان و شرایط زمانه هریک مطالبی را بیان کردند.
چهارمین دوره آموزشی - فرهنگی  روز یکشنبه با عنوان (اخلاق مسلمانی) توسط استاد نقویان در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار می شود.
   1393/2/28 11:34     
  
تعداد بازدید :  599