اولین جلسه شورای معاونین در سال 93
اولین جلسه شورای معاونین در سال 93

اولین جلسه شورای معاونین در سال 93

اهم مسائل مطروحه در جلسه عبارتند از:
الف) تمام واحدهاي مذکور ملزم شدند تا فرمهاي گزارش گيري عملکرد واحد خود در سال 92 را تا نيمه اول ماه جاري  تکميل و به معاونت ارسال نمايند.
ب) جناب آقاي دکتر باقرزاده بعداز تاکيد بر اهميت فعاليتهاي پژوهشي؛ تصريح کرد اولويت معاونت فرهنگي درسال جاري؛ تقدم طرحهاي پژوهشي (HSR) بر ساير امور فرهنگي خواهد بود. همچنين مقرر شد هر واحدي براي جلسه آينده يک طرح (HSR) درباب مشکلات خاص واحد خود ارائه کند.
ج) از مصوبات اين جلسه همچنين تعيين روز و ساعت دقيق جلسات بصورت ثابت بود که مصوب شد تا اين جلسات بصورت ثابت دوشنبه اول هر ماه از ساعت 11:30 الي 13 باشد.
د) در اين جلسه همچنين پيشنهادات و انتقاداتي درباره ي دوره هاي آموزشي ـ فرهنگي جهت  ارتقاء اساتيد مطرح شد که مورد توجه مديريت امور فرهنگي قرار گرفت؛ همچنين در اين جلسه درمورد شايعات پيرامون حذف دوره هاي آموزشي براي ارتقاء اساتيد سوالاتي مطرح شد.
آقاي دکتر باقرزاده ضمن رد تمامي اين شايعات؛ کميته ي ارتقاء را مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي دانست و افزود دوره هاي آموزشي ـ فرهنگي در دانشگاه براساس شرايط خاص دانشگاه و اساتيد و با همفکري و بررسي هاي بسيار زياد طراحي شده و تا زمانيکه لغو اين طرح به معاونت فرهنگي ابلاغ رسمي نشود؛ اين معاونت خود را ملزم به اجراي آن ميداند.
همچنين مديريت امور فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي؛ ضمن دعوت رسمي از اساتيد براي همفکري و ارائه پيشنهادات درباره کيفيت و کميت دوره ها؛ از افزايش دوره هاي آموزشي ـ فرهنگي در سال جاري به 160 ساعت خبر داد و افزود در شرايطي معاونت فرهنگي 160 ساعت دوره برگزار ميکند که اساتيد براي کسب امتياز کامل ارتقاء؛ در کميته تنها به 40 ساعت گواهي نياز دارند و علت اينکه معاونت 4 برابر حد مورد نياز اساتيد؛ دوره برگزار ميکند؛ تنها احترام به ذائقه و سليقه ي اساتيد در دوره ها بوده و اينکه به هيچيک از اساتيد محتواي دوره ها تحميل نشده باشد.
وي افزود: تمام سعي ما در طراحي تدوين دوره ها و انتخاب اساتيد؛ در وهله ي اول تنوع و کثيرالطيف بودن محتواي دوره ها بوده؛ در وهله ي دوم کيفيت بالا و مطلوب چه در انتخاب اساتيد، چه در عرصه ي فرآيند ثبت نام و صدور گواهي و پذيرايي و... بوده بطوريکه حتي الامکان شأنيت اساتيد در اين خلال حفظ شود. 
دکتر باقرزاده در آخر اشاره کرد مهمترين اصلي که در تدوين اين دوره ها مدنظر بوده کاربردي و به روزبودن مطالب و محتواي دوره هاست و تمام سعي متخصصين تدوين اين دوره ها آشنا کردن هر چه بيشتر اساتيد با مسائل، معضلات و نحوه ي تعاملات در حوزه  فرهنگي ـ در کمترين زمان ممکن ـ بوده و معتقديم به فضل خدا کسي که فارغ از مباحث ارتقاء در اين دوره ها شرکت داشته باشد؛ قطعاً در پايان سال جاري داراي معلومات بسيار ارزنده از مباحث فرهنگي بوده و کاملاً توانايي تاثيرگذاري در حوزه فرهنگ را خواهد داشت؛ که اين مسئله؛ اصليترين و مهمترين نيتي بود که اساساً کميته ي ارتقاي اساتيد و امتياز فرهنگي بخاطرش بوجود آمد.
   1393/2/7 12:29     
  
تعداد بازدید :  343