مدیر محترم فرهنگی
حجکم مقبول، سعیکم مشکور
جناب آقای دکتر باقرزاده - مدیر محترم فرهنگی

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه و معطر به عطر بقیع است .

                         حجکم مقبول و سعیکم مشکور
 
   1393/1/23 15:13     
  
تعداد بازدید :  1992

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: