قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی
زمان برگزاري: شنبه 10/12/92 و 17/12/92
ساعت برگزاري:16- 14
مكان برگزاري: سالن شورا معاونت پژوهشي - طبقه ششم سازمان مركزي دانشگاه
 لطفاً جهت ثبت نام، فرم مندرج در سايت معاونت فرهنگي ( farhangi.tums.ac.ir ) را دريافت نموده و بعد از تكميل، به شمارة  81633814 فاكس كرده و يااز طريق پست الكترونيكي mfarhangi91@gmail.com  به اين معاونت ارسال نماييد.
مهلت ثبت نام: تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 7/12/92 ( اين مهلت قابل تمديد نمي باشد)
تذكر : با توجه به گنجايش سالن، تنها امكان ثبت نام براي 30 نفر وجود دارد.

 

باتوجه به تکمیل ظرفیت کلاس ثبت نام به پایان رسیده است و فعلا ثبت نام فقط برای کارگاه آشنایی با علوم دفاع مقدس برگزار می شود.


   1392/11/28 12:42     
  
تعداد بازدید :  425

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: