پنجمین جلسه
آخرین جلسه کارگاه برنامه ریزی فرهنگی

پنجمین جلسه کارگاه برنامه ریزی فرهنگی 


آخرین جلسه کارگاه برنامه ریزی فرهنگی در تاریخ 25/10/92 از ساعت 1 الی 5 برگزار گردید.کلیه اعضای کارگاه در جلسه فوق شرکت نمودند.
در این جلسه دکتر رازنهان به دوره مطالب هفته گذشته پرداختند و اساتید شرکت کننده در جلسه سوالاتی پیرامون مشکلات فرهنگی واحد های خود مطرح کردند که دکتر رازنهان با راهنمایی اساتید در جهت حل مشکلات آنها  و کمک به آنها پرداختند.
در آخر فرم نظر سنجی از استاد و کارگاه میان اساتید توزیع گردید و حاضرین به  تکمیل این فرم ها پرداختند و در پایان قرار شد نامه ای به تمام اعضای شرکت کننده ارسال شود تا عناوین کارگاه های فرهنگی مناسب با اساتید مورد نظر را به این معاونت ارسال نمایند.

   1392/11/2 16:10     
  
تعداد بازدید :  359