برنامه ریزی فرهنگی 4
برنامه ریزی فرهنگی جلسه چهارم

برنامه ریزی فرهنگی جلسه چهارم

در این جلسه که چهارشنبه مورخ 18/10/92 برگزار شد ابتدا دکتر رازنهان از اساتید حاضر خواست مباحثی که برای آنها به عنوان دغدغه فرهنگی محسوب می شود در برگه ای نوشته و به اطلاع دیگران برسانند .
از مباحث جمع شده مشخص گردید افراد حاضر در ارتباط با مباحث  حجاب و عفاف ، مدیریت فرهنگی ، اخلاق حرفه ای ، کارتیمی ، رفتار و فضائل عمومی بحث شود که بعد از رای گیری مشخص شد ، بیشتر افراد برای صحبت نمودن در ارتباط با کار تیمی تمایل بیشتری دارند.
سپس دکتر رازنهان درباره کار تیمی بحث کرده که قسمتی از آن به شرح زیر می باشد:
  • بین کار تیمی و کار مشارکتی تفاوت وجود دارد 
  • در کار تیمی باید به اجماع برسیم که یک نوع دانش است ولی کار مشارکتی باید از نظرات دیگران استفاده کنیم
  • کار تیمی معمولا متشکل از 3 تا 15 نفر و شاید بیشتر است
  •  در کار تیمی اگر یک پروژه به موفقیت رسید باید متشکر از تک تک اعضای آن گروه باشیم که در مورد نقشه علمی دانشگاه چند مثالی به کارهای تیمی پرداخته شد
جمع بندی مباحث نتیجه بر این شد که امروزه کار تیمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 

گزارش: خانم اجاقلو
عکاس:سید محمد حسین میری


   1392/10/22 14:06     
  
تعداد بازدید :  372