برنامه ریزی فرهنگی 3
کارگاه سوم برنامه ریزی فرهنگی

كارگاه سوم برنامه ريزي فرهنگي ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 04/10/92 در طبقه ششم سالن شوراي معاونت پژوهشي تشكيل گرديد.
در اين جلسه ابتدا دكتر رازنهان به مرور مطالب هفته گذشته پرداختند در ادامه ايشان فرمودند:
نقش ما اين است كه اگر شناخت فرهنگي داشته باشيم بايد به روز باشد شناخت باعث توانمندي ما مي شود. مدل فاصله قدرت شاخص اساسي فرهنگ است افراد چقدر توزيع نابرابر قدرت را مي پذيرند. اگر يك سيستم آموزشي طراحي مي كنيم بايد به روز باشد و به طور مثال با 20 سال قبل نمي توان طراحي كرد بايد فاصله قدرت كم باشد الان فاصله قدرت آموزشي بين استاد و دانشجو به دليل بالا رفتن تكنولوژي كاهش يافته است. يك دانشجو با خواندن يك يا چند مقاله ممكن است از استاد خود جلو بيافتد.

ايشان به رويكردهاي اساسي رابطه فرهنگ و توسعه پرداختند و فرمودند رويكردها به دو صورت است:
1-     اصلاح فرهنگ براساس الگوي توسعه
2-     طراحي الگو توسعه مبتني بر فرهنگ

برخلاف انتظار الگوي الف مورد قبول كشورهاي مختلف مي باشد.
اگر ادارات را از لحاظ اداره فرهنگي به سه قسمت تقسيم نمائيم به شرح ذيل است:
اداره فرهنگي: مجري آئين نامه ها
مديريت فرهنگي: حفظ وضع موجود

رهبري فرهنگي: براي وضعيت هاي مطلوب خودمان برنامه ريزي و زمينه سازي بكنيم.
الان عصر رهبري فرهنگي است ما نبايد منتظر باشيم وزارتخانه يا جايي بالاتر به ما بخشنامه بدهد تا كاري انجام دهيم.
كارگروهي بايد در كارها مد نظر قرار گيرد. نظام كارگروهي يك تكنولوژي است سالانه 200 ميليارد دلار در جهان صرف كار جمعي مي شود در ايران اين رقم يك درصد برابر دو ميليون تومان است. كار تيمي يك مهارت پيچيده تركيبي است
وقتي استادي خودش در كار گروهي وارد نيست چطور مي تواند كار تيمي آموزش دهد.
مدل كارگروهي را اگر بخواهيم در سه كشور مثال بزنيم به شرح ذيل مي باشد:


كشور هنجارها منافع ساختار مهارت سازمان يافته نتيجه
ايران جمع گرايي وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد زمينه كار گروهي دارد ولي رفتار كار گروهي ندارد
امريكا فردگرايي 70   60
30   40
وجود دارد وجود دارد كار گروهي دارد اما ناپايدار
ژاپن به خوبي تامين مي شود به خوبي تامين مي شود به خوبي تامين مي شود وجود دارد كار گروهي پايدار
 
 
در ادامه ايشان در ارتباط با پيوست فرهنگي بيان نمودند كه بايد براي طرح هاي كلان پيوست فرهنگي نوشته شود. 
کارگاه در ساعت 17 به پايان رسيد. كارگاه آتي در تاريخ 18/10/92 برگزار خواهد شد.
   1392/10/8 11:37     
  
تعداد بازدید :  321