برنامه ریزی فرهنگی 2
جلسه دوم برنامه ریزی فرهنگی

جلسه دوم برنامه ريزي فرهنگي


كارگاه دوم برنامه ريزي فرهنگي ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 27/09/92 در طبقه ششم سالن شوراي معاونت پژوهشي تشكيل گرديد.
در اين جلسه ابتدا دكتر رازنهان به مرور مطالب هفته گذشته پرداختند در ادامه ايشان فرمودند سطوح فرهنگ عبارتند از:
فرهنگ ملي( فرهنگ اسلامي- ايراني)
فرهنگ عمومي
فرهنگ نهادي (فرهنگ اداري، سياسي، اقتصادي، بهداشت و ...)
فرهنگ حرفه اي (معلمين، دانشگاهيان، پزشكان و ....)
فرهنگ اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شود:فرهنگ ملي و فرهنگ عمومي
فرهنگ ملي در حقيقت مانند ژنوم فرهنگي است
فرهنگ ملي: نظام واره و مفروضات اساسي ارزش ها الگوهاي رفتاري با ثبات و ريشه دار و نمادها و مصنوعات يك ملت (و عموماً در مرزهاي جغرافيايي يك كشور) است كه طي دهه ها و قرن ها ايجاد و تثبيت شده و به يك ملت هويت مي بخشد.
فرهنگ عمومي: نظام واره باورها، ارزش ها نگرش ها و گرايش ها الگوهاي رفتاري و نهادها و مصنوعاتي است كه فضاي عمومي و مشترك فرهنگ جامعه را در مقاطع زماني معين شكل مي دهد. فرهنگ عمومي بر ارزش ها گرايش ها  الگوهاي رفتاري و الگوي زندگي آحاد جامعه تاكيد و در مقايسه با فرهنگ ملي (اسلامي- ايراني) عمق و پايداري كمتري دارد.
و در ادامه فرمودند مسائل فرهنگي براي كودك بايد از كودكي براي او روشن شود. همه بچه هاي ما تا سن 60 الي 70 سالگي روزي 7 الي 8 ساعت در سازمانها هستند سازمانها و سيستم هاي ما نبايد داراي مشكلات باشند. ضعف ساختار هم در فرهنگ تاثير دارد. زماني ما سيستم نوبت دهي در بانكها نداشتيم و به محظ باز شدن بانكها همه افراد يكدفعه به سمت باجه ها مي رفتند و هر كي ممكن بود حق ديگري را ضايع نمايد در آن وقت مي گفتيم طرف فرهنگ ندارد ولي با ايجاد سيستم نوبت دهي اين مشكل حل شد.
عوامل اقتصادي، اجتماعي، فني – تكنيكي هم ممكن است بر روي افراد تاثير گذار باشد ولي عوامل فرهنگي بر روي تمامي اين عوامل تاثير گذار است.
كارگاه در ساعت 17:30 به پايان رسيد. كارگاه آتي در تاريخ 4/10/92 برگزار خواهد شد.
   1392/9/30 13:30     
  
تعداد بازدید :  293