برنامه ریزی فرهنگی
کارگاه آموزشی برنامه ریزی فرهنگی

اولین جلسه كارگاه آموزشي برنامه ريزي فرهنگي


كارگاه آموزشي برنامه ريزي فرهنگي به صورت 5 جلسه 4 ساعته مي باشد كه اولين كارگاه آموزشي برنامه ريزي فرهنگي با امتياز فرهنگي جهت هيات علمي در روز چهارشنبه توسط آقاي دكتر رازنهان از اساتيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سالن G6 طبقه همكف سازمان مركزي برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر رازنهان در ارتباط با چيستي فرهنگ و خود فرهنگ صحبت نمودند. ايشان بيان نمودند فرهنگ نظام واره اي است از (مفروضات و باورهاي اساسي)، ارزش ها، نمادها، آداب و الگوهاي رفتاري ريشه دار و ديرپا كه ادراكات و مناسبات جامعه را جهت و شكل مي دهد و هويت آن را مي سازد و در ارتباط با لايه ها و سطوح فرهنگ نيز صحبت نمودند. در ارتباط با لايه هاي فرهنگ و سطوح فرهنگ نيز صحبت نمودند.  مديران به دلايل برداشت نادرست و كليشه اي از فرهنگ و مرتبط نديدن ارتباط فرهنگ با عملكرد سازماني خود احساس مسئوليت فرهنگي نمي نمايند. و در انتها شركت كنندگان سوالات خود را در حوزه فرهنگ از دكتر رازنهان پرسيدند.

4 جلسه كارگاه باقيمانده در هفته هاي آتي برگزار خواهد شد.

   1392/9/25 13:52     
  
تعداد بازدید :  300