شورای هم اندیشی
اولین جلسه شورای هم اندیشی تشکلهای اساتید

اولین جلسه شورای هم اندیشی تشکلهای اساتید


بنا بر گزارش واصله اولین جلسه شورای هم اندیشی تشکلهای اساتید با حضور معاونت محترم فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

طی این جلسه - نمایندگان انجمن جامعه پزشکی ، جامعه اسلامی دندان پزشکان ، بسیج جامعه پزشکی  ، هم اندیشی اساتید نهاد های رهبری و هیئت های اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایراد نظرات خود در باب فضای فرهنگی دانشگاه در حضور معاونین فرهنگی مبادرت داشتند.

اهم موارد مطروحه در جلسه عبارت بودند از :

الف) تاکید بر لزوم تداوم جلسات هم اندیشی بین معاونت فرهنگی و تشکلهای اساتید

ب) بررسی راهکارهای تقویت رابطه ی فرهنگی میان استاد و دانشجو

ج) لزوم تقویت انگیزه ها در امور فرهنگی اساتید بجای مشوق ها و امتیازات اداری

د)لزوم تجمیع سلایق مختلف و احترام به آنها

ه) برقراری جلسات بصورت ماهیانه و مداوم

و)اجبار زدایی از مقوله ی کار فرهنگی در مورد اساتید
   1392/8/19 10:22     
  
تعداد بازدید :  650