برگزاری کارگاه آنلاین فرهنگی با عنوان اجتماعی سازی دانشگاه و مشارکت
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، کارگاه آنلاین فرهنگی با عنوان اجتماعی سازی دانشگاه و مشارکت، ویژه اعضای هیات علمی با حضور دکتر مهدی نوروزی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دوشنبه 16تیرماه برگزار شد.
هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی اعضاء هیئت علمی با ادوار و رویکردهای مختلف دانشگاه از زمان آغاز فعالیت و ماموریت های آموزشی، پژوهشی ، کارآفرینی و ارزش آفرینی و در نهایت جامعه محور و مشارکت اجتماعی بود.
در این کارگاه بر اساس مطالب ارائه شده و تبادل افکار برای ارائه راهکارها و برنامه های راهبردی برای تحقق اهداف دانشگاه نسل چهارم و ضرورت هرچه بیشتر مشارکت و اجتماعی سازی فعالیتهای مختلف دانشگاه مباحث کاربردی مطرح شد که براساس درخواست همکاران محترم اعضاء هیئت علمی جهت توسعه و تشریح مفاهیم و مبانی نظری و علمی این مبحث، کارگاه های بعدی آماده سازی و ارائه خواهد شد. در انتهای کارگاه موضوع ترغیب و تشویق فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی اعضاء هیئت علمی در ابعاد مختلف مطرح و بر ثبت این فعالیتها در سامانه شعاع تاکید شد.
خبر: کاظم زاده


   1399/4/21 09:42     
  
تعداد بازدید :  66

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: