مدافعان سلامت در بیمارستان شریعتی
بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بيمارستان مرجع و مورد اعتماد مردم از ساعات اوليه بحران بيماري كرونا در آماده ترين وضعيت قرار گرفت.
عزم راسخ وتعهد محكم پزشكان و پرستاران و ديگر كاركنانش براي دفاع از سلامت مردم ، همچون سپري بي خلل در اين بحران شد.
اينان خستگي ناپذير و تمام قد ظاهر شدند
 ترس ندانستند كه چيست و بر مصايب اين روزهاي سخت با ايمان و توكل خنده زدند
 آنجا كه همكارانشان در بيمارستان های دیگر در شب هاي نخست بحران به كمك نياز داشتند به ياريشان شتافتند و در آن ساعات نخست در نقش پزشك و پرستار و سوپروايزر  ، به بيماران خدمت كردند
آری اينان تمام قد در دفاع از سلامت مردم ايستاده اند 
اينان شجاع و صف شكن ، تمام قد آماده اند...
خبر:فرانک معصومی فر
   1398/12/16 14:22     
  
تعداد بازدید :  63