مدافعان سلامت در بیمارستان یاس
اینجا ایران است و ما ایرانی هستیم، عشق ما خلیج نیلگون فارس، دریای آبی خزر، قله بلند دماوند و صحرای کویر لوت است.
عشق مهمان، مهمانی و مهمان نوازی در خون ماست چه خوانده باشد و چه ناخوانده، برای مهمان چه ها که نمی کنیم، چه سور و ساتی که برپا نمی کنیم و ...اما چند صباحیست که مهمانی ناخوانده کنگر خورده و لنگر انداخته در خانه ما، کرونا مهمانی است از سرزمین های دور که لذت می برد از مهمان نوازی ما، اما تا به کی ...
خبر:نجیمه خندان
   1398/12/16 14:04     
  
تعداد بازدید :  156