کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در حوزه سلامت و شیوه نامه ارزیابی سازمان های مردم نهاد چهارشنبه 16 بهمن 98 در سالن اجتماعات معاونت فرهنگی با حضور دکتر عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی، دکتر مهدی نوروزی مدیر مشارکتهای مردمی، دکتر محمد حسین صادقیان مدیرفرهنگی، دکتر  ساوش آقاخانی نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، احمد بختیاری موسس و دبیر دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه، دکتر کیانوش کوچکی نژاد مدیر مشارکتهای مردمی دانشگاه گیلان، دکتر داود پیرانی مشاور مدیرکل خیرین وزارت بهداشت و مسیول کلینیک های سیا و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
در ابتدا دکتر رستمیان ضمن خیرمقدم به مدعوین به اهمیت کارداوطلبانه و مشارکتهای مردمی در سطح جامعه و ضرورت تدوین دستوالعمل های مرتبط اشاره کرد. سپس دکترصادقیان به موضوع کار داوطلبانه در سطح جهانی و استفاده ازتجربیات دیگران در ارایه کار داوطلبانه، افزایش مسئولیت پذیری اعضا هیت علمی و هماهنگی بین کانون های جهادی،  ایجاد سایت ستاد فعالیتهای جهادی دانشگاه ، حضور مسئول فنی و مسئول اردو در اردوهای جهادی وکار داوطلبانه پرداخت.
در ادامه دکتر نوروزی به ترویج این اقدامات و توسعه فعالیتهای داوطلبانه به ویژه اهدا وقت و تخصص اشاره کرد و به مسیولیت دانشگاه در قبال جامعه که همان دانشگاه نسل چهار است تاکید کرد، در این جلسه منیژه یونسی رییس اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین وزارت بهداشت،  پس از ارائه ضرورتهای این برنامه به تبیین اهداف کارگروه پرداخت.
در ادامه دکتر صابری با اشاره به دستورکار جلسه، بر ضرورت تشکیل جلساتی در همین راستا تا اتمام کار، تاکید کرد.
در ادامه جلسه به موضوعات مسئولیت پذیری اعضای هیات علمی، تعریف کار جهادی به تفکیک مناطق، تفکیک دستورالعمل های کار داوطلبانه به دو بخش اداری و تخصصی، تعریف هدف کار داوطلبانه، کار جهادی بعنوان نوعی از کار داوطلبانه اشاره شد. سپس اعضا به ترتیب به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و موضوعات را از دیدگاه های مختلفی بایکدیگر به بحث و تبادل نظر گذاشتند.
دراین جلسه مقرر شد پیش نویس آیین نامه داوطلبان حوزه سلامت با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران که براساس مصوبات جلسه اول در وزارت بهداشت تدوین شده بود، توسط افراد صاحب نظر و حاضران  بازبینی و تکمیل شود. همچنین مقررشد در پیش مقدمه، صحبتی از بزرگان قرارداده شود و  مقدمه ای با هماهنگی  بختیاری و دکتر نصیری و محک برای پیش نویس آیین نامه داوطلبان، ترمینولوژی آیین نامه داوطلبان و خدمات حوزه سلامت  و منشور اخلاقی داوطلبان توسط  دکتر نوروزی (دانشگاه علوم بهزیستی)و کریمی و اهداف آیین نامه داوطلبان توسط قویدل و بخش ساختار آیین نامه،  توسط دکتر صادقیان و دکتر نصیری نیز تدوین شود.
همچنین مسائل حقوقی آیین نامه توسط همکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران استعلام شود و در خصوص ارزیابی سازمانهای مردم نهاد هم با وجود تدوین برخی چک لیست ها مقرر شد در ابتدا چالش های فراروی ارزیابی سازمان های مردم نهاد مشخص و درصورت امکان مداخلات انجام و سپس ارزیابی شود.
خبر: مریم صابری
عکس:حسین میری

   1398/11/19 11:19     
  
تعداد بازدید :  54