برگزاری جلسه روند پیشرفت تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه ای در خصوص روند پیشرفت تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه با حضور دکتر رستمیان معاون فرهنگی، دکتر گتمیری رئیس دفتر بنیاد حامیان دانشگاه، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی، زاهدی از دفتر دانش آموختگان و سعادت مسئول امور خیرین مدیریت مشارکتها، دکتر مومنی مشاور هنری معاون فرهنگی در تاریخ 30 مهر برگزار شد.
در ابتدا دکتر رستمیان در خصوص اقدامات همزمان امور اساسی و جاری مانند ثبت بنیاد در وزارت کشور وتشکیل کمیته اجرایی خیرین و  شناسایی حامیان و برگزاری نشستهای مربوطه تاکید کردند.
سپس دکتر نوروزی از اهمیت و ضرورت مطالعات ملی و بین المللی و اقتباس الگوی های موفق در این زمینه مطالبی را ارائه کردند و تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه برای این بنیاد مهم را از اهم اقدامات اعلام کرد.
در ادامه دکتر گتمیری تشکیل کارگروه اجرایی بنیاد و بهره گیری از تشکلهای حمایتی و خیرین دانشگاه و همچنین ظرفیتهای دانش آموختگان و بنیاد های مرتبط مانند بنیاد دکتر بهادری را از برنامه های در دست اجرای این بنیاد مطرح کرد و استقرار آن در محل مناسب را ضروری دانست.
در این نشست دکتر مومنی روش موجود در دانشگاه تهران را شرح داد و سایر حضار نیز در برنامه های عملیاتی اتی بنیاد، دیدگاه های موثری را مطرح کردند.
خبر: حسین میری


   1398/8/1 15:48     
  
تعداد بازدید :  75