طراحی جدول مناسبت های روزهای سلامت اجتماعی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی،  مدیریت مشارکتهای مردمی معاونت فرهنگی بر اساس شرح وظایف و بهره گیری از مناسبت های ویژه در مسایل اجتماعی، جلب مشارکت حداکثری و توسعه فعالیت های اجتماعی در حوزه سلامت، اقدام به بررسی و تدوین این مناسبت های خاص مرتبط در سطح ملی و بین المللی در طول سال نموده است.
 امید است بتوان از نتیجه این جمع بندی در جایگاه خود به نحو شایسته استفاده کرد. ضمناً پیشنهادات خود را  مبنی بر تکمیل این مناسبت های رسمی و مرتبط به این مدیریت به شماره 42910130  منعکس نمائید.
خبر: سعادت   1398/7/22 11:58     
  
تعداد بازدید :  62

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: