برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی  دانشگاه یکشنبه 9 تیر برگزار شد.
ابتدا علی فصیحی مسئول دبیرخانه ستاد، گزارشی از شناسایی مناطق محروم جنوب تهران ارائه کرد.
سپس دکتر صادقیان مسئول گروه های جهادی گزارشی اجمالی در خصوص شناسایی مناطق محروم و ایجاد سایت ستاد گروههای جهادی و مساعدت های ضمنی آستان قدس رضوی و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام جهت ارجاع بیماران به بیمارستان ها و تامین منابع مالی ارائه داد.
دکتر رستمیان معاون فرهنگی و رئیس ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه گفت: یک پنجم جمعیت کشور در تهران سکونت دارند و مناطق تحت پوشش دانشگاه تهران که جنوبی ترین و نیازمند ترین اقشار جامعه در تهران هستند مستحق کمک های جهادی می باشند.
رئیس ستاد فعالیت های جهادی افزود: ما مسئول بهداشت و درمان مناطق محروم هستیم و مسکن و مشکلات دیگر مربوط به وزارت کشور و سایرارگانهای می باشد و لذا شناسایی این جماعت مهم است و بهورزها میتوانند بهترین نیاز سنجی ها را  انجام دهند و ستاد را در خصوص این مهم یاری کنند تا اردوها را به آن سمت ببریم.
دکتر رستمیان گفت: همچنین می توان مردم را در خصوص چگونگی بیمه شدن راهنمایی کنیم تا از طریق کمیته امداد و روش های دیگر همه دنبال بیمه شدن خود و خانواده خود بروند تا در مواقع ارجاع، بیمارستان ها راحت تربتوانند به امورات درمان آنها بپردازند.
در ادامه آقای دکتر باقر زاده دبیر ستاد فعالیت های جهادی با اعلام رضایت از فعالیت های انجام شده گفت: در خصوص ویزیت ودرمان بیماران مناطق محروم حاشیه تهران فعالیت های گسترده ای انجام شده و همچنان گروههای جهادی در حال شناسایی و بررسی برای فعالیت های بعدی می باشند و ستاد در حد توان  از گروههای جهادگر حمایت مالی و معنوی داشته و خواهد داشت.
خبر: فصیحی
عکس: حسین میری

 


   1398/4/11 11:47     
  
تعداد بازدید :  90