برگزاری آخرین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال 97

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، در این جلسه که با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد ابتدا کارنامه یک ساله شورا که شامل حضور و غیاب اعضاء، دستورجلسات و مصوبات جلسات در طی سال 97 بود ارائه شد و سپس هریک از اعضا به ارزیابی کار شورا در یکسال گذشته پرداخته و نظرات خود را برای بهبود و ارتقاء وضع موجود بیان کردند.
برای افزایش بهره وری در سال آینده اعضای شورا تصمیم گرفتند در ابتدای جلسات از یک کارشناس خبره دعوت شود تا در مورد موضوعات فرهنگی و یا موضوع مرتبط با دستور جلسه نیم ساعت سخنرانی کند. همچنین برای افزایش دانش فرهنگی مسئولان و رابطان مقرر شد دوره های کوتاه مدتی تدوین و اجرا شود.
از تصمیمات دیگر این جلسه این بود که میزان پیشرفت مصوبات بصورت ماهانه به شورا گزارش شود. در پایان جلسه ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده ها مورد بحث قرار گرفت و تصمیم اعضای بر آن شد که  این ترکیب، متناظر شورای فرهنگی دانشگاه باشد.
خبر: فصیحی
عکس: میری

 

   1397/12/4 11:16     
  
تعداد بازدید :  161