برگزاری جلسه‌ ساب کمیته تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران
جلسه‌ ساب کمیته تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران  3  دی ماه‌ 97 در سالن روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با حضور دکتر برکتی مدیرمولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر گشتائی مدیر گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر قنبری مدیر  SDHدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
هدف از تشکیل جلسه ساب کمیته تدوین برنامه جامع استان هم اندیشی پیرامون ادامه راه و  تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران بود.
در ابتدا دکتر برکتی گفت: از هر سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران و دانشکده بهزیستی، صاحب نظرانی که مبنی بر اولویت های بهداشتی و درمانی هستند و نیز افراد کلیدی محسوب می شوند خواستاریم تا مجموع اطلاعات را در جلسات بعدی جمع آوری کنند تا بتوانیم شاخص های اولویت دار را در کارگروه ها برده و از طریق استانداری  ورود پیدا کنیم.
 مدیرمولفه های موثر بر سلامت اجتماعی فرهنگی دانشگاه تهران افزود: شاخص های موجود را در بیاوریم و الویت بندی کرده و براساس آن پیش برویم که این شاخص ها سلامت محور باشند و این شاخص های منتخب شده را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کنیم.
وی ادامه داد: در برنامه های آتی جلسه ای با دکتر ترکی مدیر برنامه ریزی بودجه برای تامین منابع پروژه تدوین جامع سلامت استان و پیرو آن با دکتر شریعتی نیز مذاکره ای در زمینه داشبورد سامانه سیب خواهیم گذاشت.
دکتر گشتائی شاخص ها را به تفکیک نام شاخص و وضعیت شاخص ارائه داد و گفت: بایستی با سازمان مدیریت برنامه ریزی لینک شویم تا از شاخص های موجود استفاده کنیم و دکتر قنبری گفت: پژوهش های تائید شده را که قابلیت انعطاف پذیری دارند را در برنامه بگنجانیم .
در پایان دکتر برکتی مصوبات جلسه را اعلام و در مورد ادامه تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران مواردی را ذکر کرد.
گزارش وعکس : اسلامی نیا


   1397/10/4 11:23     
  
تعداد بازدید :  121

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: