برگزاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی
این جلسه که در روز یکشنبه 27 آبان  با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،  دکتر علی اصغر باقرزاده ازاعضاء بازرسین ویژه طرح انطباق، گزارشی از بازرسی انجام شده در بیمارستان بهارلو در سه حوزه نیروهای همگن ، Dress cod و بررسی میزان رعایت پوشش و حریم بیمار ارائه کرد.
در ادامه، خانم دکتر ورعی مدیر پرستاری و نماینده معاون درمان در کمیته انطباق دانشگاه، گزارشی درخصوص کمیسیون تخصصی درمان و نحوه نظارت و ارزیابی که در دو فصل ابتدایی سال جاری از بیمارستان ها انجام شده بود، ارائه داد.
سپس دکتر شاهی نماینده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه در کمیته انطباق، در خصوص کمیسیون تخصصی این معاونت گزارشی ارائه کرد و در پایان مقرر شد در جلسه آینده، خانم دکتر ورعی گزارش کاملی از ارزیابی های انجام شده طبق سنجه های تایید شده کمیته انطباق از همه بیمارستان ها ارائه و بیمارستان هایی که بالاترین نمرات را کسب کرده اند معرفی شوند.
خبرنگار: کاظم زاده
عکس: حسین میری


   1397/8/28 12:02     
  
تعداد بازدید :  175