برگزاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس با حضور بازرسان ویژه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو؛ کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، پناهی، مدیر، دکتر بهنوش، مسئول فنی و معاون درمان، قاضی، مترون، حمیدی، کارشناس بهبود کیفیت، نصیری، کارشناس پایش حریم پوشش، نصیری مقدم، مسئول پذیرش بیمارستان، روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه سال جاری در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد. در این کمیته دکتر علی اصغر باقرزاده، مدیر امور فرهنگی دانشگاه، خورشید وسکوئی، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان، سید قاسم حسینی، مدیر امور حقوقی دانشگاه به عنوان بازرسین ویژه طرح انطباق و کاظم زاده، کارشناس دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه دکتر موسوی موحد ضمن خوشامد گویی به مهمانان، اعلام کرد خوشبختانه شرایط رعایت طرح انطباق در بیمارستان بهارلو تا حدود زیادی وجود دارد و جدیت رعایت حریم بیمار در بیمارستان نیز از طرف مسئولین حمایت می شود. معهذا آنچه که به عنوان مشکل می شود از آن یاد کرد محدودیت فضاهای فیزیکی بیمارستان و نیز کمبودهای موجود در برخی رشته های تخصصی و فوق تخصصی است که امیدواریم بتوانیم با حمایت مجموعه دانشگاه شرایط را جهت اجرای این طرح به طور کامل مهیا نماییم.
در ادامه دکتر باقر زاده، مدیر امور فرهنگی دانشگاه، با بیان اینکه موضوع کمیته انطباق از سال 68 مطرح بوده و آئین نامه جدید طی سالهای اخیر با اعمال تغییراتی از طرف دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ابلاغ شده و بر همین اساس دکتر کریمی، رئیس دانشگاه دستور فعال کردن کمیته طرح انطباق  را صادر نمودند. به دنبال این دستور 4 کمیته تخصصی تحت عنوان کمیته آموزش، به ریاست دکتر سهراب پور، کمیته انطباق، به ریاست دکتر رضایی، کمیته انطباق حرفه ای، به ریاست دکتر رستمیان و کمیته مدیریت منابع انسانی، به ریاست دکتر بیگلر شکل گرفت.
در این کمیته که با سه دستورجلسه وجود نیروی همگن، Dress Cod و بررسی میزان رعایت پوشش و حریم بیمار تشکیل شده بود مقرر شد گزارشی مبنی بر نیاز بیمارستان به رشته های تخصصی به دانشگاه ارسال شود تا ضمن طرح در کمیسیون های تخصصی، بر این اساس نیروهای کار همگن از نظر کمی و کیفی در رشته های گوناگون جهت  کار در بیمارستان ها مهیا شود. 
وسکوئی، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان نیز در خصوص چک لیست پایش رعایت حریم بیمار توضیحاتی ارائه نمود و از حاضرین جلسه خواست تا نظرات خود را در مورد این چک لیست بیان کنند.
در ادامه سید قاسم حسینی، مدیر امور حقوقی دانشگاه پیشنهاد داد از ظرفیت خیرین در بحث البسه بیمار و ... نیز می توان بهره گیری کرد.
در پایان دکتر موسوی موحد ضمن تشکر از حضور بازرسین ویژه طرح انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در بیمارستان بهارلو اظهار کرد بیمارستان محدودیت هایی در مورد نیروی همگن  دارد و می توان با بررسی آمارهای موجود در بخش ها نسبت به برنامه ریزی برای ارتقای استانداردهای مربوطه اقدام نمود.
   1397/8/19 13:13     
  
تعداد بازدید :  159

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: