جلسه آموزش بیماران دیابتی در بیمارستان ضیائیان
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، سه شنبه 20 شهریور دومین جلسه آموزش بیماران دیابتی در بیمارستان ضیاییان برگزار شد.
در این جلسه مددکار اجتماعی بیمارستان ضیائیان خانم پورزندیان با بیماران و خانواده آنها تماس گرفت و برای جلسه آموزش دیابت به بیمارستان آن ها را دعوت کرد، رابطانی از مراکز بهداشتی درمانی منطقه نیز در این جلسه حضور داشتند.
آموزش تغذیه در بیمار دیابتی توسط کارشناس تغذیه مرکز بهداشتی درمانی ابوذر هماهنگ شد و در ارتباط با تغذیه ، پای دیابتی و هیپوگلایسمی موضوعاتی ارایه شد که مورد بحث و تبادل نظر حضار قرار گرفت.
در این جلسه خانم دکتر عبدی و خانم نیکو سرشت ،از معاونت اجتماعی جهت اطمینان از کیفیت برگزاری کلاس ، حضور داشتند.
 


   1397/6/25 09:14     
  
تعداد بازدید :  143

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: