برگزاری راهکارهای توسعه جلب مشارکت های مردمی با محوریت فعالیت های دانشجویی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهگی، جلسه بررسی راهکارهای توسعه جلب مشارکت های مردمی با محوریت فعالیت های دانشجویی یکشنبه هجدهم شهریور در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
 این جلسه با حضور دکتر عباسی مدیر مشارکت های مردمی و سعادت رئیس اداره خیرین و اوقاف دانشگاه علوم پزشکی تهران و رابطان خیرین دانشکده ها و معاونتها برگزار شد.
در این نشست ارتباط با راهکارهای توسعه مشارکت های مردمی و حضور فعال تشکل های دانشجویی در زمینه فعالیتهای اجتماعی و همینطور مشارکت دانشجویان در امور خیر  و تشکیل کانون های خیرین دانشجویان در دانشکده ها بحث وتبادل نظر شد.
در این جلسه مقرر شد هر دانشکده کانونی جهت حمایت از دانشکده خود با عضوپذیری از بین دانشجویان و والدین ایشان تشکیل دهد و کانون نام برده شده به نام کانون خیرین دانشجویان آن دانشکده  نامگذاری شود.
در روز جشن ورودی سال جدید هر یک از دانشکد ها، بروشوری با مضمون تاریخچه دانشکده، مشارکت های خیرین در سنوات گذشته و نیاز های دانشکده ها بر اساس اولویت، طراحی و چاپ شود و موضوع فعالیت های اجتماعی دانشجویان در مراسم جشن ورودی  هر دانشکده گنجانده شود.
با هماهنگی رابط خیرین معاونت دانشجویی و دفتر دانش آموختگان، امتیاز ویژه ای جهت دانشجویانی که عضو کانون خیرین می شوند در نظر گرفته شود.
سپس فرم یکسانی جهت ثبت نام دانشجویان یا والدین ایشان در عضو پذیری کانون های خیرین حامی دانشکده ها طراحی شود.
     

خبرنگار: سعادت
عکاس: میری      
   1397/6/21 14:17     
  
تعداد بازدید :  174