بررسی راهکارهای اجتماعی شدن فعالیت های آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه بررسی راهکارهای اجتماعی شدن فعالیت های آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، 6 شهریور  به همت گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه  برگزارشد.
در این جلسه دکتررستمیان معاون اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر ملک افضلی مشاورعلمی معاونت اجتماعی درارتباط با اهداف اجتماعی  شدن سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی سخنرانی کردند. سپس اعضای هیئت علمی و نمایندگان معاونت های مختلف دانشگاه نظرات خود را اعلام و به بحث وتبادل نظرپرداختند.سپس به پیشنهاد دکتر ملک افضلی مقررشد هرکدام ازمعاونت های مختلف دانشگاه یک پروژه با هدف اجتماعی شدن فعالیت های خود به عنوان نمونه تهیه و درجلسات آتی ارائه کنند.

گزارش و عکس: نیکو سرشت


   1397/6/10 09:33     
  
تعداد بازدید :  215