برگزاری دومین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس 21 مرداد در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی و نمایندگان معاونت ها برگزار شد.
در ابتدا دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه گزارشی از اقدامات و برنامه های انجام شده در حوزه انطباق در سال 97 ارائه کرد و در ادامه گزارشی از برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای که یکی از چهار کمیسیون تخصصی زیر مجموعه این کمیته است ارائه نمودند. در ادامه دکتر رستمیان دبیر این کمیته بر مشخص کردن برنامه کاری سال جاری بر اساس چهارچوب آیین نامه انطباق و حرکت به آن سو تاکید کردند و نتیجه مطلوب آن را احترام به مردم و احساس رضایت آنها دانستند. دکتر شاهی نماینده معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه پیشنهاد دادند هر کمیسیون برنامه های خود را مکتوب کرده تا از آن برای برنامه های آتی دانشگاه بهره برداری شود.
مهندس سید صومعه نماینده معاونت دانشجوئی پیشنهاد کرد با توجه به شرح وظایف هر کمیسیون، میزان انطباق  شرایط موجود امور اداری و فنی دانشگاه با شرع مقدس اسلام استخراج شود.
سپس خانم دکتر ورعی مدیر پرستاری دانشگاه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه انطباق در معاونت درمان دانشگاه ارائه نمودند.
در پایان مقرر شد دکتر رهنما معاون اجرائی معاونت بهداشت، چک لیست سنجه های ارزیابی انطباق مراکز بهداشتی را به این کمیته ارائه نمایند. و در جلسه آتی کمیته انطباق، واحد زنان و واحد بین الملل گزارشی از اقداماتی که می توان در حوزه انطباق انجام داد را ارائه نمایند.

خبرنگار: گروه فرهنگی
عکاس: میری


   1397/5/22 15:30     
  
تعداد بازدید :  173