برگزاری جلسه هم اندیشی وتبادل نظردرخصوص تعیین اولویت های سلامت محلات
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتمناعی فرهنگی، جلسه هم اندیشی وتبادل نظردرخصوص تعیین اولویت های سلامت محلات منطقه 19 شهرداری و طراحی مداخلات مناسب با رویکرد خودمراقبتی احتماعی با حضورمسئولین خانه های سلامت ودبیران شورایاری های  15 محله درستادبحران منطقه،  مورخه 15 مرداد برگزارشد. 
در این جلسه که به همت واحدآموزش بهداشت وارتقاء سلامت مرکزبهداشت جنوب تهران برگزارشد، امینی مدیرگروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت درمعاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه درخصوص نقش موثر شوراهای ارتقاء سلامت محلات ومشارکت معتمدین ومسئولین محلی ونمایندگان مردم در تعیین اولویت های سلامت محله وبه دنبال آن  برنامه ریزی وطراحی مداخلات باتوجه به ظرفیت ها و منابع محلی وتوانمندی های مردم محله، توضیحاتی ارائه نمود و به کلیات دسنورعمل اجرایی معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت  در مورد کانون های سلامت محلات پرداخت. در این جلسه بلالی معاون مرکزبهداشت جنوب تهران، ثابتی کارشناس مسئول و رحیمی کارشناس آموزش وارتقاء سلامت مرکز بهداشت جنوب از دیگر سخنرانان بودند و دکتر الهی رییس اداره مولفه های اجتماعی موثربرسلامت وداداش زاده مدیر سلامت منطقه 19 شهرداری تهران نیز حضور داشتند.     


خبرنگار: امینی 


   1397/5/21 07:24     
  
تعداد بازدید :  154

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: