کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای کمیته انطباق
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موزاین شرع مقدس در تاریخ 7 مرداد ماه 97 در معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدا دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه در مورد علت تشکیل این کمیسیون و تکالیفی که طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت متبوع در خصوص تشکیل چهار کمیسیون تخصصی زیر نظر کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موزاین شرع مقدس اعلام شده است توضیحاتی ارائه داد. در ادامه گزارشی از فعالیتهای کمیته انطباق سالهای گذشته ارائه نمودند. سپس دکتر رئیس کرمی معاون امور دانشگاهی بیمارستان امام خمینی (ره) در مورد ارزشیابی های انجام شده مطالبی را ارائه نمود و مقرر شد نتیجه ارزشیابی های انجام شده در بیمارستان ها به این کمیسیون ارجاع تا بر اساس آن نقاط ضعف و نقاط قوت مشخص شود. خانم دکتر علیپور عضو دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه و هیئت علمی بیمارستان فارابی در مورد کارگاههای آموزشی رفتار حرفه ای و اخلاق حرفه ای مطالبی بیان داشتند. در پایان مقرر شد سنجه هایی که در حال حاضر در ارزیابی های بیمارستان ها استفاده می شود در اختیار اعضاء قرار گیرد تا در جلسه آتی بحث و بررسی شود.
 
خبرنگار: کاظم زاده
عکاس: میری


   1397/5/10 09:21     
  
تعداد بازدید :  181