برگزاری جلسه بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، دوشنبه 17  اردیبهشت جلسه بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان و دو بخش از بیمارستان امام خمینی برگزار شد.
در جلسه بیمارستان ضیاییان ، دکتر الهی دکترای ارتقا سلامت و دکتر عبدی متخصص پزشکی اجتماعی مجریان طرح از معاونت اجتماعی دانشگاه تهران، با سر پرستاران بخشهای مختلف بیمارستان ضیاییان پیرامون کلیات طرح صحبت کردند و نظرات، انتقاد ها و پیشنهادات سر پرستان در انتهای جلسه پیرامون شیوه های اجرایی طرح جمع آوری شد و چند بیماری مزمن در 4 بخش مختلف برای شروع کار نهایی شد.
درادامه مقرر شد تا سر پرستان طرح به بررسی پتانسیل های هر بخش برای آغاز طرح و نیز مشکلات احتمالی آنها بپردازند و این اطلاعات را در اختیار مجریان بگذارند. همچنین یکی از پرستاران تعیین شد  تا محتویات آموزشی در حال اجرا در بیمارستان را جهت بررسی به مجریان واگذار کند.
در جلسه بیمارستان امام خمینی، از دو بخش غدد و روماتولوژی بیمارستان امام بازدید شد و رییس گروههای این دو بخش دکتر منوچهرخان نخجوانی  و دکتر عبدالرحمن رستمیان  و همچنین سر پرستار بخش در جریان کلیات طرح قرار داده شدند و مقرر شد تا روش اجرایی متناسب با نیازهای خاص هر بخش نوشته شود.


خبرنگار: عبدی
 
   1397/2/24 10:33     
  
تعداد بازدید :  236

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: