«هیهات» دچار نوعی لکنت سینمایی در حوزه ساختار و مضمون است
«هیهات» از آن دسته آثاری است که بعد از تماشایش نه می توانی از آن تعریف کنی و نه بی محابا به نقد آن بنشینی.دچار نوعی لکنت سینمایی در حوزه ساختار و مضمون است ]]>