کارگاه مهندسی فرهنگی سازمانی
کارگاه مهندسی فرهنگی سازمانی
کارگاه مهندسی فرهنگی سازمانی

اطلاعیه مهم:

          *رابطین و مسئولین فرهنگی واحدها
  • از صفحه اول تا صفحه 30  جزوه  مطالعه شود.
  • آزمون به صورت حضوری، کتبی و تستی می باشد.
         *اعضای هیات علمی
  • مدت زمان حضور در کارگاه محاسبه و امتیاز فرهنگی در نظر گرفته شده و گواهی صادر می گردد.

   1395/5/4 08:41     
  
تعداد بازدید :  274

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: