لغو شدن کارگاه امام، تولید علم و پژوهش
لغو شدن کارگاه امام، تولید علم و پژوهش
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بدینوسیله به اطلاع می رساند،
کارگاه روز چهارشنبه 12/3/95
 با عنوان " امام، تولید علم و پژوهش"
برگزار نمی گردد.
   1395/3/10 12:22     
  
تعداد بازدید :  184

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: