اولین جلسه مسئولین فرهنگی در سال 95
اولین جلسه مسئولین فرهنگی در سال 95
 دراین گردهمائی ابتدا خانم باقری به نیابت از طرف مدیر فرهنگی به حاضران خیر مقدم گفته و به لزوم در نظر گرفتن اهمیت کارهای فرهنگی اشاره کردند، سپس حاضران راجع به نتایج فعایتهای صورت گرفته  در سال گذشته و نواقص آن در مراکز خدمتی خود مباحثی را از جمله تاثیر فعالیت ها در باره نمازخانه ها و رعایت حجاب ، بیان نمودند.
آقای فصیحی از کارشناسان معاونت راجع به تکمیل فرم فعالیتهای نو آورانه توضیحاتی ارائه دادند و بر تکمیل آنها تا قبل از 15 اردیبهشت تاکید کردند.ایشان راجع به فعالیت های آقای اشتیاقی کارشناس معاونت در جهت نظارت بر اتاق بیمارستان ها در جهت تهیه کمدنماز اشاره کردند و درخواست ارسال آمار اتاق های جدید بیمارستانها را نمودند.                

گزارش:ایرجی
عکس:سید حسین میری    
        

   1395/1/29 08:39     
  
تعداد بازدید :  241