اولین جلسه معاونت فرهنگی دانشگاه در سال جدید برگزار گردید
اولین جلسه معاونت فرهنگی دانشگاه در سال جدید برگزار گردید
       نظر به لزوم مشارکت واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص برنامه عملیاتی امور فرهنگی در سال 95 که از طرف وزارت بهداشت ارائه گردیده است ، جلسه ای در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 1395 با حضور نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه ، معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی ، معاونت محترم دانشجوئی ، معاونت محترم درمان ، و مشاور محترم امور زنان به میزبانی مسئولین محترم معاونت فرهنگی در محل سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردیده و در خصوص برنامه های مختلف فرهنگی اعم از کارگاههای فرهنگی و فعالیتهای قرآنی ، نظرات حاضرین مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفت. 

گزارش: ایرجی
عکس:سید حسین میری   1395/1/25 12:21     
  
تعداد بازدید :  205