کارگاه تحلیل محیط ملی از جنبه اقتصاد ویژه اساتید هیئت علمی برگزار گردید
کارگاه تحلیل محیط ملی از جنبه اقتصاد ویژه اساتید هیئت علمی برگزار گردید

در این جلسه  آقای دکتر خوش چهره به بیان مطالبی در ارتباط با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور از جمله مسکن و . . .  پرداختند، در ارتباط با مسکن بیان نمودند 70 درصد هزینه سبد خانوار را مسکن شامل می شود  و دچار وضعیت ناصحیحی در حال حاضر است. همچنین به بیان وضعیت اقتصادی و رکود و تورم در کشور و مهار کردن این وضعیت توسط سایر کشور های پیشرفته و سیستم مالیاتی آنها پرداختند که از طریق همین مالیات توانسته اند مسکن و اقتصاد خود را کنترل و از رکود خارج کنند از جمله مباحث مهم در جلسه اهمیت موضوع مناطق آزاد در کشورهای بزرگ اقتصادی و ایران است که این مناطق در ایران به تعداد 74 عدد می رسد که  بیشتر به جای اینکه پیش برنده اهداف ملی باشد مبادی ورود کالاهای قاچاق است که این نیز تهدید برای تولید داخل و چرخ اقتصاد کشور و منافع ملی است، کشور چین تنها 3 منطقه آزاد صنعتی و فعال دارد و آلمان تنها یک منطقه آزاد تجاری دارد.
در ادامه ایشان به بیان مطالب در ارتباط با وجود جمعیت بالای کشور و نقاط قوت کشورمان در جهت پیشرفت و شکوفایی صنعت پرداختند. 

گزارش: ز. اجاقلو
عکس:سید حسین میری

   1394/10/19 10:04     
  
تعداد بازدید :  266