امر به معروف و نهی از منکر
برگزاری اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در معاونت فرهنگی دانشگاه

این جلسه که در تاریخ 16/9/94  در ساعت 8 الی 10 صبح در محل معاونت فرهنگی برگزار گردید
ابتدا جلسه با قرائت حدیثی توسط حجت الاسلام متوسل در خصوص امر به معروف و نهی از منکر آغاز و پس از مرور راهکارهی اجرایی شماره (3667/600/د) مورخ 30/9/92 معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و موارد زیر به تصویب رسید:
1-    جلسات ستاد در هر فصل یک جلسه و مجموعا چهار جلسه در سال تشکیل شود.
2-    برای اجرای موارد مرتبط با آموزش و توانمندی سازی اعضای هیات علمی و کارکنان در خصوص احیای امر به معروف ونهی از منکر ، مقرر شد متن مورد نیاز تهیه شود.
برای تهیه اهداف کلی جلسات باز آموزی و توانمند سازی و آماده سازی مواد خام مورد نیاز برای متن وجلسات باز آموزی کمیته ای متشکل از آقایان : حجت الاسلام غفاری، حجت الاسلام متوسل ،دکتر باقرزاده، آقای قهستانی و آقای دکتر تهرانی تشکیل خواهد شد. مجری برگزاری جلسات باز آموزی (درکارگاههایی که معاونت فرهنگی برگزار می کند یا در جلسات هم اندیشی اساتید وضیافت اندیشه استادان ) مرکز قرآن وعترت نهاد نمایندگی خواهد بود و این جلسات باز آموزی مشابه بحث آموزش احکام پرستاری پیگیری خواهد شد. مدرس جلسات آقایان :دکتر عیسی زاده، دکتر متوسل یاحجت الاسلام غفاری خواهند بود.
3-    اقدام (6 )از راهبرد (1) نقشه علمی دانشگاه درحوزه فرهنگ (ایجاد ساز و کار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه) در کمیته مذکور به عنوان محور مسائل مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل شودو در این مسیر از راهکارهای اجرایی ابلاغی از سوی وزارتخانه و مصوبات دهه ی هفتاد دانشگاه نیز بهره گرفته شود.

حاضرین: حجت الاسلام غفاری- حجت الاسلام متوسل- دکتر پرویز- دکتر تهرانی-  دکتر باقرزاده - آقای قهستانی- آقای افتخاری- سیدمهدی میر محمدی- بهنام شباب-  آقای حسن پور -آقای میر صومعه – آقای اشتیاقی

   1394/9/17 10:37     
  
تعداد بازدید :  281