دهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی
دهمین کارگاه آموزشی – فرهنگی با عنوان سبک زندگی برمبنا حیا 1 ویژه اساتید برگزار گردید
در این جلسه حجت الاسلام بیاتی به بیان مطالب در ارتباط با اینکه اولین چیزی که به افراد نماد یک جامعه مناسب را بدهد حجاب بانوان آن جامعه می باشد. در جامعه به حجاب توجه شده است ولی به نحوه جذب آن توجه نشده است در سال ششم هجری یعنی 19 سال بعد از مبعوث شدن خداوند در آیه 53 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر می فرماید: حجاب را رعایت کنید از پشت پرده یعنی وقتی می خواهید با مردان صحبت کنید از پشت پرده صحبت نمائید. این ویژه زنان پیامبر است ولا غیر. سه زمان قبل از بلوغ بچه ها برای آمدن به اتاق پدر و مادر اجازه بگیرد قبل از طلوع آفتاب هنگام ظهر و بعد از نماز عشا بعد از بلوغ می گوید هر زمان بجه ها خواستند وارد اتاق پدر و مادر شوند اجازه بگیرند.
 پدر و مادر وقتی جلوی بچه ها به هم ابراز محبت کنند و با القاب نیک همدیگر را صدا نمایند باعث آرامش فرزندان خواهد شد.
ادامه این کارگاه در تاریخ 27/8/94 در محل سالن G6 برگزار خواهد شد.


گزارش:ز اجاقلو
عکس:سید حسین میری


   1394/8/16 14:13     
  
تعداد بازدید :  271