جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه
جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه
 جلسه شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه  در سالن شورای دفترریاست ساختمان ستاد مرکزی در تاریخ روز سه شنبه 9/8/1394 در ساعت 30/14 الی 30/16 برگزار گردید
این جلسه که باحضور دکتر جعفریان – حجت الاسلام دکتر عیسی زاده – حجت الاسلام دکتر متوسل– دکتر پرویز – دکتر محقق- دکتر باقرزاده – دکتر ناطق پور-دکتر ذاکریان -
 دکتر نوروزی – آقای هادی کیانی(نماینده انجمن اسلامی دانشجویان)– آقای اشتیاقی  برگزار گردید دستورات و پیشنهادات جلسه شامل موارد زیر می باشد
دستور جلسه:
1-طرح پیشنهادهای هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه در خصوص اطلاع رسانی و پیگیری رعایت رفتار و پوشش حرفه ای
2-ارائه گزارش برنامه عملیاتی 4ساله نهاد رهبری(اقامه نماز) و گروه معارف (گسترش و تعمیق معارف اسلامی)

پیشنهادات
1-تشکیل کار گروهی کوچک برای ویرایش و تایید نهایی راهبرد یک
2-حضور دکتر امینی ، دکتر امامی و دکتر ندافی در جلسه آتی و طرح موضوع استفاده از کارنامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان
مصوبات:
1-تشکیل کارگاههای تو جیهی بدو ورود برای تمامی دانشجویان جدید الورود
2- تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود 

3-مطرح نمودن فرایند تذکر به دانشجویان از طریق دانشکده در شورای دانشگاه به جهت چگونگی ارشاد از طریق اشخاص موجه

   1394/8/10 13:40     
  
تعداد بازدید :  251