کارگاه فرهنگی آسیب شناسی ماهواره برای اساتید هیئت علمی دانشگاه برگزار شد
کارگاه آسیب شناسی ماهواره
کارگاه آسیب شناسی ماهواره توسط معاونت فرهنگی برگزار شد

طبق گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی در این جلسه جناب آقای دکتر نعمتی انارکی به بیان مطالب در ارتباط با ماهواره درختچه های بی روح بر پشت بام به بیان مطالب پرداختند  که چه ارزشی این آنتن های گرد فلزی دارد که برخلاف مامناسب بودن ظاهرشان طرفداران بسیاری دارد. کارکردهای اصلی ماهواره در مخابرات و انتشار اطلاعات است. به طور معمول یک فرد هشت ساعت اوقات فراغت دارد که از این هشت ساعت بخش قابل توجهی صرف رسانه ها می شود این قسمت برای جامعه مشکلی را به وجود نمی آورد مشکل آنجتاست که افراد جامعه اوقات فراغتشان را صرف رسانه های دیداری و شنیداری کنند. آماری بیان شده در ارتباط با اینکه ژاپن میزان مطالعه اش روزانه 3 ساعت است یک روزنامه صبح و عصر چاپ می شود که بیست میلیون خواننده دارد در اروپا میزان مطالعه در روز دوساعت و نیم است در امیریکا دو ساعت در ایران آمار رسمی 10 الی 15 دقیقه در روز را بیان می کنند ولی آمار غیر رسمی هفت دقیقه در روز
رسانه های دیداری و شنیداری به اندیشه و تفکرات عمق نمی دهد به صورت سطحی به موضوع می پردازد با حداقل قیمت می توان انواع شبکه ها را وارد خانه نمودبالای 4500 شبکه ماهواره در جامعه ما قابلیت دریافت داردکه بخش عمده ای از آن شبکه تفریحی و بخشی شبکه خبری و تبلیغی است.
در یک آمار تصادفی گرفته شده است نشان داده شده که در ایران 20 میلیون گیرنده ماهواره وجود دارد.  عوامل اصلی پذیرش شبکه های ماهواره ای:
1-    وجود پدیده ای چون بحران هویت
2-    ضعف شبکه های داخلی در رقابت با هم
3-    ضعف برنامه سازی بوسیله شبکه های داخلی
در جلسه آینده جریان شناسی فکری بعد از انقلاب در محل سالن شورا معاونت فرهنگی در تاریخ06/8/94 برگزار خواهد. 

   1394/8/4 13:38     
  
تعداد بازدید :  328