اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 94
اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 94
اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 94

اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، با ریاست جناب آقای دکتر جعفریان و حضور جمعی از معاونین و مدیران و اعضاء مربوطه در  روز سه شنبه مورخ
9/4/94 ، ساعت 30/14 در سالن شورای دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
بعد از قرائت قرآن، ابتدا جناب آقای دکتر محقق، معاون دانشجویی  و مدیر امورهنری وفوق برنامه  ایشان جناب آقای دکتر نوروزی گزارشاتی را در خصوص کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه ارائه و سپس در خصوص چگونگی روند ادامه کار این کانون ها در شورامباحث و پیشنهاداتی  مطرح و سپس به تصویب رسید.
همچنین در ادامه  اعضای دانشجویی پیشنهادی، برای  شورای انضباطی بدوی وتجدید نظر دانشجویان مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.
سپس  جناب آقای دکتر پرویز، معاون فرهنگی دانشگاه و مدیرفرهنگی ایشان جناب آقای دکتر باقر زاده در خصوص چگونگی پیشرفت نقشه جامع فرهنگی و راهبردهای آن و همچنین واحدهای مجری گزارش ارائه نموده اند، و درادامه این شورا در  خصوص چگونگی پیشبرد راهبردهای نقشه جامع فرهنگی دانشگاه  مسائلی مطرح شده و مقرر گردید اولویت بندی  اقدامات ذیل هر یک از  راهبردها را که میتوان در 5/2 سال آینده اجرا مشخص و معیین نموده  و به شورای فرهنگی گزارش داده شود. در ضمن حضور فعال دو تشکل دانشجویی انجمن اسلامی وبسیج دانشجویی به عنوان مجری بخشی از راهبردها در نظر گرفته شود .
 

گزارش:محمود اشتیاقی
عکس:سید حسین میری


   1394/4/9 18:08     
  
تعداد بازدید :  364