اخبار روز 1399/4/20
برگزاری جلسه مشترک دانشکده پیراپزشکی و مدیریت مشارکت ها برگزاری جلسه مشترک دانشکده پیراپزشکی و مدیریت مشارکت ها جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت و خیرین سلامت دانشکده پیراپزشکی با مدیریت مشارکت‌های مردمی معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.