اخبار روز 1399/4/15
چه اقدامی انجام دهیم تا از انتقال ویروس به ما جلوگیری شود چه اقدامی انجام دهیم تا از انتقال ویروس به ما جلوگیری شود هنگام تماس مشکوک با فرد مبتلا به کووید-19 و دست زدن به چشم، چه اقدامی انجام دهیم تا از انتقال ویروس به ما جلوگیری شود.