اخبار روز 1399/4/9
فراخوان پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار فراخوان پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار جشنواره مصادف با روز جهانی خودمراقبتی و هم زمان با هشتمین سمپوزیوم با هدف تشویق و ترویج فرهنگ خود مراقبتی، آگاهی بخشی و ارتقای آموزش بیمار و جامعه در سطح ملی در حال برگزاری است.